لنت ترمز ماشین های سنگین

ردیف مشخصات خودرو مصرف کننده دست شماره فنی
۱ جلو سایپا دیزل ۸ ۲۱۳۰
۲ عقب سایپا دیزل ۸ ۲۱۳۱
۳ جلو آمیکو ۱۰ تن -جلو میدی باس ۸ ۲۱۳۲
۴ عقب سایپا کمپرسی ۸ ۲۱۳۳
۵ عقب سایپا دیزل تک ۸ ۲۱۳۴
۶ عقب جک آراز ۷ تن ۸ ۲۱۳۵
۷ عقب ایفا کوتاه ۴ ۲۱۹۳K
۸ عقب آیفا بلند ۴ ۲۱۹۳L
۹ عقب بنز ۶۸ ۸ ۲۲۸۷
۱۰ برلیت ۸ ۲۲۸۷/۱۲
۱۱ عقب  بنز ۶۸  اورسایز ۸ ۲۲۸۷/۱۶
۱۲ عقب بنز ۶۸ اورسایز ۸ ۲۲۸۷/۱۷
۱۳ کوتاه و عقب اتوبوس ماکروس ۴ ۲۳۱۶
۱۴ کوتاه عقب ماکروس اورسایز ۴ ۲۳۱۶/۱۴
۱۵ بلند عقب اتوبوس ماکروس ۴ ۲۳۱۷
۱۶ بلند عقب ماکروس اورسایز ۴ ۲۳۱۷/۱۴
۱۷ تریلی فروهاف ( ووزبیلا) ۸ ۲۳۲۶
۱۸ تریلر ۱۸×۷ اشمیتز ۸ ۲۳۲۷
۱۹ تریلر ترابوزا۱۸×۸ ۸ ۲۳۲۸
۲۰ تریلر ترابوزا  اورسایز۱۸×۸ ۸ ۲۳۲۸/۱۸
۲۱ تریلر ترابوزا  اورسایز۱۸×۸ ۸ ۲۳۲۸/۱۹
۲۲ عقب بنز گوسفندی ۸ ۲۳۳۳
۲۳ خاور ۶۰۸ ۸ ۲۳۳۹
۲۴ خاور ۶۰۸ اورسایز ۸ ۲۳۳۹/۱۱
۲۵ خاور ۶۰۸ اورسایز ۸ ۲۳۳۹/۱۲
۲۶ جلو کاویان قدیم ۸ ۲۴۰۱
۲۷ مینی بوس ۲۱ نفره سیترا ۸ ۲۴۰۲
۲۸ مینی بئس ۲۱ نفره سیترا اورسایز ۸ ۲۴۰۲/۱۴
۲۹ مینی بوس دانگ فنگ ۲۱ نفره قدیم ۸ ۲۴۰۳
۳۰ مینی بوس سیترا ۱۸ نفره ۸ ۲۴۰۴
۳۱ کامیونت ایسوزو ۳ تن ( ۵ تن NKR) ۴ ۲۴۰۵
۳۲ جلو فوتون الوند ۸ ۲۴۰۶
۳۳ جلو بنز ۱۹۲۱ ۸ ۲۴۴۷
۳۴ جلو بنز ۱۹۲۱ اورسایز ۸ ۲۴۴۷/۱۶
۳۵ جلو بنز ۱۹۲۱  اورسایز ۸ ۲۴۴۷/۱۷
۳۶ جلو اتوبوس ماکروس ۴ ۲۴۵۶
۳۷ جلو ماکروس اورسایز ۴ ۲۴۵۶/۱۴
۳۸ جلو شهاب کمنز ۸ ۲۴۵۷
۳۹ عقب شهاب کمنز ۸ ۲۴۵۸
۴۰ جلو شهاب ۸ ۲۴۵۹
۴۱ عقب شهاب ۸ ۲۴۶۰
۴۲ اتوبوس میدی باس ۸ ۲۴۶۱
۴۳ عقب کاویان ۱۱۰ ۸ ۲۴۶۲
۴۴ جلو بنز ۳۰۲ ۸ ۲۴۶۳
۴۵ جلو بنز ۳۰۲ اورسایز ۸ ۲۴۶۳/۱۶
۴۶ جلو بنز ۳۰۲ اورسایز ۸ ۲۴۶۳/۱۷
۴۷ عقب بنز ۳۰۲ ۸ ۲۴۶۴
۴۸ عقب بنز ۳۰۲ اورسایز ۸ ۲۴۶۴/۱۶
۴۹ عقب بنز ۳۰۲  اورسایز ۸ ۲۴۶۴/۱۷
۵۰ جلو کاویان ۱۱۰ ۸ ۲۴۶۵
۵۱ عقب کاویان ۱۱۲ ۸ ۲۴۶۶
۵۲ جلو آمیکو کوتاه ۴ ۲۴۷۰/K
۵۳ جلو آمیکو بلند ۴ ۲۴۷۰/L
۵۴ قپانی ولوو NL ۸ ۲۴۸۶
۵۵ عقب بنز ۷۴ ۸ ۲۴۸۷
۵۶ عقب ۷۴ اورسایز ۸ ۲۴۸۷/۱۸
۵۷ عقب ۷۴ اورسایز ۸ ۲۴۸۷/۱۹
۵۸ عقب ۷۴ اورسایز ۸ ۲۴۸۷/۱۹/۵
۵۹ عقب ۷۴ اورسایز ۸ ۲۴۸۷/۲۰
۶۰ مایلر ۸ ۲۴۸۸
۶۱ مایلر ۸ ۲۴۸۸/۱۶
۶۲ مایلر اورسایز ۸ ۲۴۸۸/۱۸
۶۳ مایلر اورسایز ۸ ۲۴۸۸/۱۹
۶۴ مایلر اورسایز ۸ ۲۴۸۸/۱۹/۵
۶۵ میدل باس کفشکی ۸ ۲۴۸۹
۶۶ کامیونت فوتون ۱۰۷ ۴ ۲۵۰۱
۶۷ کامیونت آمیکو ۴/۵ تن ۸ ۲۵۰۲
۶۸ کامیونت فوتون ۱۰۶ ۴ ۲۵۰۳
۶۹ جلو و عقب هیوندا(کامیونت) ۴ ۲۵۰۴/۱۰
۷۰ جلو و عقب هیوندا(کامیونت) ۴ ۲۵۰۴/۸
۷۱ آذرخش و رهرو(کامیونت) پرسی ۸ ۲۵۰۵L وK
۷۲ جلو و عقب هیوندا(مینی بوس) ۴ ۲۵۰۶/۱۰
۷۳ جلو و عقب هیوندا(مینی بوس) ۴ ۲۵۰۶/۸
۷۴ کوتاه بنز ۳۰۹ ۴ ۲۵۰۷
۷۵ بلند بنز ۳۰۹ ۴ ۲۵۰۸
۷۶ کوتاه بنز ۳۰۹ اورسایز ۴ ۲۵۰۷/۱۲
۷۷ بلند بنز ۳۰۹ اورسایز ۴ ۲۵۰۸/۱۲
۷۸ عقب بنز ۹۱۱ ۸ ۲۵۰۹
۷۹ اینترناش جدید ۸ ۲۵۰۹/۱۱
۸۰ عقب بنز ۹۱۱ ۸ ۲۵۰۹/۱۲
۸۱ عقب بنز ۹۱۱ اور سایز ۸ ۲۵۰۹/۱۷
۸۲ جلو ۹۱۱ ۸ ۲۵۱۰
۸۳ جلو ۹۱۱ ۸ ۲۵۱۰/۱۱
۸۴ اینترناش جدید ۸ ۲۵۱۰/۱۲
۸۵ جلو ۹۱۱ جدید اورسایز ۸ ۲۵۱۰/۱۳
۸۶ جلو ۹۱۱ جدید اورسایز ۸ ۲۵۱۰/۱۷
۸۷ جک آراز ۳ تن کوتاه ۴ ۲۶۰۱
۸۸ جک آراز ۳ تن بلند ۴ ۲۶۰۲
۸۹ کامیونت آمیکو ۵ تن ۴ ۲۶۰۳
۹۰ کامیونت آمیکو ۶ تن ۴ ۲۶۰۴
۹۱ مینی بار ۵۰۸ کوتاه ۴ ۲۶۱۲
۹۲ مینی بار ۵۰۸ اور سایز ۴ ۲۶۱۲/۱۲
۹۳ مینی بار ۵۰۸ بلند ۴ ۲۶۱۳
۹۴ مینی بار ۵۰۸ اور سایز بلند ۴ ۲۶۱۳/۱۲
۹۵ خاور ۸۰۸ ۸ ۲۶۵۵
۹۶ خاور ۸۰۸ اور سایز ۸ ۲۶۵۵/۱۱
۹۷ خاور ۸۰۸ اور سایز ۸ ۲۶۵۵/۱۲
۹۸ عقب بادسان ۸ ۲۶۵۵/B/12
۹۹ عقب بادسان ۸ ۲۶۵۷
۱۰۰ ولوو NL بالا بر چشم بلبلی ۸ ۲۸۱۰
۱۰۱ عقب بنز ۸ سیلندر جدید ۸ ۲۸۷۱
۱۰۲ عقب آتکو ۸ ۲۸۷۱/۱۶/۵
۱۰۳ داف ۳۳۰۰ ۸ ۳۳۰۰/K
۱۰۴ داف ۳۳۰۰ ۸ ۳۳۰۰/L
۱۰۵ ترمز لودر L 4×۱۸ ۴ ۴۰۵۱
۱۰۶ ترمز لودر K 4×۱۸ ۴ ۴۰۵۲
۱۰۷ ۵×۱۸  L لودر ۴ ۴۰۵۳
۱۰۸ ۵×۱۸  K لودر ۴ ۴۰۵۴
۱۰۹ لودر کوماتسو ۴ ۴۰۵۵
۱۱۰ گریدر کوماتسو ۴ ۴۰۵۶
۱۱۱ ماک استرلینگ ۸ ۴۲۸۲
۱۱۲ تریلر ۲۲×۷ زیر فابریک میلاردی ۸ ۴۲۸۴
۱۱۳ ماک ۱۶ پرچ ۸ ۴۳۵۸K
۱۱۴ ماک ۱۶ پرچ ۸ ۴۳۵۸L
۱۱۵ ماک ۱۶ پرچ ۸ ۴۳۵۸
۱۱۶ جلو اسکانیا ۱۱۲ ۸ ۵۳۵۵
۱۱۷ لنت حفاری ۱ ۵۴۴۰/۱۸
۱۱۸ لنت حفاری ۱ ۵۴۴۰/۱۹
۱۱۹ ماک ۲۰*۷ ۸ ۵۴۴۴
۱۲۰ جلو داف با دماغ ۱۸×۴ ۸ ۵۴۷۰
۱۲۱ جلو داف با دماغ ۱۸×۴ ۸ ۵۴۷۱
۱۲۲ جلو  ماک ۱۸×۴ ۸ ۵۴۷۰A
۱۲۳ جلو  ماک ۱۸×۴ ۸ ۵۴۷۱A
۱۲۴ جلو داف با دماغ ۱۸×۵و جلو داف ۱۸*۷ ۸ ۵۴۷۲
۱۲۵ جلو داف با دماغ ۱۸×۵و جلو داف ۱۸*۷ ۸ ۵۴۷۳
۱۲۶ عقب داف ۵ تن ۱۸×۶و جلو داف ۳۳۰۰ ۸ ۵۴۷۸
۱۲۷ عقب داف ۵ تن ۱۸×۶و جلو داف ۳۳۰۰ ۸ ۵۴۷۹
۱۲۸ ترابوزا کریم ترک ۸ ۵۴۸۰
۱۲۹ عقب لیلاند ۵ تن ۴ ۵۵۹۷
۱۳۰ جلو لیلاند ۵ تن ۴ ۵۵۹۸
۱۳۱ جلو لیلاند دو طبقه ۱ ۵۵۹۹
۱۳۲ عقب لیلاند دو طبقه ۱ ۵۶۰۰
۱۳۳ عقب داف ۱۰ تن ۱۸×۷ ۸ ۵۶۱۷
۱۳۴ عقب داف ۱۰ تن ۱۸×۷ ۸ ۵۶۱۸
۱۳۵ کوتاه بنز ۳۰۵ عقب ۴ ۵۶۱۹K
۱۳۶ بلند بنز ۳۰۵ عقب ۴ ۵۶۱۹L
۱۳۷ کوتاه جلو ۳۰۵ ۴ ۵۶۲۰K
۱۳۸ بلند جلو ۳۰۵ ۴ ۵۶۲۰L
۱۳۹ اتوبوس ۳۵۵ و ۴۵۷ کوتاه عقب ۴ ۵۶۲۱K
۱۴۰ اتوبوس ۳۵۵ و ۴۵۷ عقب بلند ۴ ۵۶۲۱L
۱۴۱ اتوبوس ۳۵۵ و ۴۵۷ بلند جلو ۴ ۵۶۲۲ L
۱۴۲ اتوبوس ۳۵۵ و ۴۵۷ کوتاه جلو ۴ ۵۶۲۲K
۱۴۳ جلو ولوو سوپر ۸ ۵۷۱۰
۱۴۴ جلو ولوو سوپر ۴ ۵۷۱۰K
۱۴۵ جلو ولوو سوپر ۴ ۵۷۱۰L
۱۴۶ جلو ولوو قدیم ۴ ۵۷۱۱
۱۴۷ عقب ولوو قدیم ۴ ۵۷۱۲
۱۴۸ عقب ولوو سوپر و جلو ولوو رانیران ۸ ۵۷۱۳
۱۴۹ عقب ولوو سوپر ۴ ۵۷۱۳K
۱۵۰ عقب ولوو سوپر ۴ ۵۷۱۳L
۱۵۱ تریلر گوشا ۸ ۵۷۲۱
۱۵۲ تریلر گوشا ۸ ۵۷۲۱/S
۱۵۳ تریلر گوشا ۸ ۵۷۲۲
۱۵۴ تریلر گوشا ۸ ۵۷۲۱-۲۲
۱۵۵ تریلر گوشا عثمانی ۸ ۵۷۲۳
۱۵۶ تریلر گوشا عثمانی ۸ ۵۷۲۴
۱۵۷ عقب اسکانیا ۱۱۲ ۸ ۵۸۵۷
۱۵۸ عقب ماک ۱۸×۶ سوراخ جمع ۸ ۸۱۰۲
۱۵۹ میدل باس کمنز ۸ ۸۱۴۵
۱۶۰ تریلی کاماز ۸ ۸۱۴۶
۱۶۱ تریلی کاماز ۸ ۸۱۴۷
۱۶۲ ماک ۱۲ پرچ ۸ ۸۱۴۸K
۱۶۳ ماک ۱۲ پرچ ۸ ۸۱۴۸L
۱۶۴ ماک ۱۲ پرچ ۸ ۸۱۴۸
۱۶۵ عقب ماک ۴ پیچ ۱۸×۷ ۸ ۸۱۴۹
۱۶۶ عقب ماک ۱۰ ﭗرچ وایت ۸ ۸۱۴۹C
۱۶۷ عقب کاویان ۱۱۹ ۸ ۸۱۴۹D
۱۶۸ عقب نیسان دیزل ۸ ۸۱۴۹N
۱۶۹ عقب ماک تخت ۴ ﭗیچ ۸ ۸۱۵۰
۱۷۰ جلو ماک تخت ۸ ۸۱۵۴
۱۷۱ عقب ماک سوراخ باز ۸ ۸۱۵۵
۱۷۲ سایپا دیزل ۳۷۵ جدید ۸ ۸۱۵۶
۱۷۳ یورک عثمانی ۸ ۸۱۹۵
۱۷۴ تریلر یورک ۸ ۸۱۹۷K
۱۷۵ تریلر یورک نازک ۸ ۸۱۹۷L
۱۷۶ تریلر یورک ۸ ۸۱۹۷
۱۷۷ بلند مینی بوس فیات ۸ میل نواری ۴ ۱۵۱۷۴
۱۷۸ کوتاه مینی بوس فیات ۸ میل نواری ۴ ۱۵۷۳۳
۱۷۹ بلند مینی بوس فیات ۸ میل پرسی ۴ ۱۵۱۷۴
۱۸۰ کوتاه مینی بوس فیات ۸ میل پرسی ۴ ۱۵۷۳۳
۱۸۱ بلند مینی بوس فیات ۱۰ میل نواری ۴ ۱۵۱۷۴/۱۰
۱۸۲ کوتاه مینی بوس فیات ۱۰ میل نواری ۴ ۱۵۷۳۳/۱۰
۱۸۳ بلند مینی بوس فیات ۱۰ میل  پرسی ۴ ۱۵۱۷۴/۱۰
۱۸۴ کوتاه مینی بوس فیات ۱۰ میل پرسی ۴ ۱۵۷۳۳/۱۰
۱۸۵ جلو ماک  ۱۸×۵ ۸ ۱۷۰۷۱
۱۸۶ جلو  ماک ۱۸×۵ ۸ ۱۷۰۸۲
۱۸۷ کوتاه بنز ۸۰۹ ۴ ۱۷۶۳۵
۱۸۸ بلند بنز ۸۰۹ ۴ ۱۷۶۳۶
۱۸۹ بلند بنز ۸۰۹ ۴ ۱۷۶۳۶/۱۴
۱۹۰ عقب آمیکو ۶ تن ۸ ۱۷۹۱۵
۱۹۱ لنت بوژی ۸ ۱۷۹۱۶
۱۹۲ اتوبوس سی تان و جلو میدی باس ۸ ۱۷۹۱۷
۱۹۳ جلو کاویان ۸ ۱۷۹۱۸
۱۹۴ عقب کاویان ۸ ۱۷۹۱۹
۱۹۵ کامیونت آمیکو ۶ تن ۸ ۱۷۹۲۰
۱۹۶ جلو کامیون هینو ۸ ۱۷۹۲۲
۱۹۷ عقب کامیون هینو ۸ ۱۷۹۲۳
۱۹۸ کوتاه مینی بوس ایویکو ۹-۶ ۴ ۱۷۹۲۴
۱۹۹ بلند مینی بوس ایویکو ۹-۶ و فیات دایلی ۴ ۱۷۹۲۵
۲۰۰ بلند مینی بوس ایویکو ۹-۶ ۴ ۱۷۹۲۵/۱۴
۲۰۱ عقب کامیونت ایسوزو ۶ تن NPR ۴ ۱۷۹۲۶
۲۰۲ عقب کامیونت ایسوزو۸ تن NQR ۴ ۱۷۹۲۷
۲۰۳ ایسوزو ۶ تن ABS ۴ ۱۷۹۲۸
۲۰۴ جلو اسکانیا ۱۱۳ ۴ ۱۷۹۹۰
۲۰۵ اینتر K 89 سوراخ ماکی ضخیم ۸ جدید۱۹۰۳۶
۲۰۶ اینتر   L 89 سوراخ ماکی نازک ۸ جدید۱۹۰۳۷
۲۰۷ عقب کامیون آمیکو و هوو ۸ ۱۹۲۴۶
۲۰۸ عقب فراز ۸ ۱۹۲۴۷
۲۰۹ کامیون اویکو ۳۸۰ ۸ ۱۹۳۸۰
۲۱۰ کامیون ایویکو ۸ ۱۹۳۸۴
۲۱۱ کفشکی SAF 8*18 ۸ ۱۹۴۷۷-۸
۲۱۲ بوژی سفارشی ۸ ۱۹۵۱۷/۱۸
۲۱۳ کامیون ایویکو جدید ۴۴۰ ۸ ۱۹۵۵۵/۱۹
۲۱۴ کامیون ایویکو جدید ۴۴۰ ۸ ۱۹۵۵۵/۲۱
۲۱۵ کامیون اویکو SK ۸ ۱۹۵۵۸
۲۱۶ ایکاروس ۸ ۱۹۵۶۷
۲۱۷ ایکاروس ۸ ۱۹۵۶۷/۱۸
۲۱۸ جلو بنز اتوبوس  رابا ضخیم ۸ ۱۹۷۲۰
۲۱۹ جلو بنز اتوبوس  رابا نازک ۸ ۱۹۷۲۱
۲۲۰ عقب بنز رابا ضخیم ۴ ۱۹۷۲۸
۲۲۱ عقب  بنز  رابا نازک ۴ ۱۹۷۲۹
۲۲۲ عقب کاویان ۱۰۶ GLS ۴ ۱۹۷۵۹
۲۲۳ بوژی نیکلاس سر کلفت ۴ ۱۹۷۶۰
۲۲۴ بوژی نیکلاس جدید با عرض ۱۵۰ ۸ ۱۹۷۶۰-۱
۲۲۵ بوژی گلد هوفر ۸ ۱۹۷۶۲-۳
۲۲۶ اتوبوس رانیران بلند و کوتاه ۸ ۱۹۷۹۹
۲۲۷ عقب اتوبوس رانیران کوتاه ۴ ۱۹۷۹۹K
۲۲۸ عقب اتوبوس رانیران بلند ۴ ۱۹۷۹۹L
۲۲۹ اتوبوس ولوو جدید عقب/عراقی ۸ ۱۹۸۸۵
۲۳۰ کمر شکن بوژی ۸ ۱۹۹۲۷
۲۳۱ عقب اسکانیا ۱۱۳H ۴ ۱۹۹۳۱
۲۳۲ عقب اسکانیا ۱۱۳ ۴ ۱۹۹۳۲
۲۳۳ عقب اسکانیا ۱۱۳ R ۴ ۱۹۹۳۳
۲۳۴ اتوبوس رنو شهاب ۸ ۱۹۹۳۵
۲۳۵ عقب اتوبوس ۳۵۵ دنده ای جدید ۸ ۱۹۹۳۶
۲۳۶ جلو اتوبوس ۳۵۵ دنده ای جدید ۸ ۱۹۹۳۷
۲۳۷ جلو ولوو ۷ اینچ ۱۲ F ۸ ۱۹۹۳۸
۲۳۸ جلو ولوو ۷ اینچ ۱۲ F ۸ ۱۹۹۳۸/۱۷
۲۳۹ عقب ولوو F12 ۸ ۱۹۹۳۹
۲۴۰ عقب ولوو N.L ۸ ۱۹۹۴۰
۲۴۱ جلو ولوو ۶ اینچ ۱۲ F ۸ ۱۹۹۴۱
۲۴۲ جلو ولوو ۶ اینچ ۱۲ F ۸ ۱۹۹۴۱/۱۷
۲۴۳ ضخیم کفشکیSAF 7*18 ۸ ۲۹۹۴۷
۲۴۴ نازک کفشکی SAF 7*18 ۸ ۲۹۹۴۸
۲۴۵ تراکتور جاندیر ۸ ۳۱۰۴۸
۲۴۶ ترمز تراکتور رومانی ۸ ۳۱۲۳۳
۲۴۷ ترمز تراکتور رومانی سوراخدار ۸ ۳۱۲۳۳
۲۴۸ ترمز تراکتور فرگوسن ۸ ۷۱۰۱۷
۲۴۹ نازک اتوبوس غزال و یونیورس ۸ ۵۸۱۴۰
۲۵۰ ضخیم اتوبوس غزال و یونیورس ۸ ۵۸۱۴۱
۲۵۱ نازک جلو کامیون هیوندا ۳۷۰ ۸ ۵۸۱۴۲
۲۵۲ کلفت جلو کامیون هیوندا ۳۷۰ ۸ ۵۸۱۴۳
۲۵۳ نازک عقب کامیون هیوندا ۳۷۰ ۸ ۵۸۳۴۲
۲۵۴ ضخیم عقب کامیون هیوندا ۳۷۰ ۸ ۵۸۳۴۳
۲۵۵ نیم کلاچ بنز ده تن پرسی بی سوراخ ۱ ۱۲۳×۸۴×۴/۵
۲۵۶ نیم کلاچ بنز ده تن پرسی با سوراخ ۱ ۱۲۳×۸۴×۴/۵