لنت ترمز ماشین های سبک و سواری

لنت ترمز ماشین های سبک

 

ردیف شماره فنی شرح
۱ عقب رنو ۱۱۱۱۸
۲ نیسان پاترول
۱۱۱۴۱
۳ پاترول چار درب ۱۱۱۴۲
۴ عقب رنو ۱۱۳۰۵
۵ جیپ آهوی بلند ۶ میل ۱۳۰۸۲
۶ جیب  آهوی کوتاه ۶ میل ۱۳۰۸۳
۷ لندرور جدید ۱۳۰۹۶
۸ لندرور جدید ۱۳۰۹۶
۹ جلو آریا ۱۵۴۲۸
۱۰ جلو لندکروز ۱۵۴۳۳
۱۱ عقب لندکروز ۱۵۴۳۴
۱۴ عقب ﭗراید بدون کفشک ۱۰۱۲۳=۱۱۳۰۷
۱۴.۱
عقب پراید با کفشک ۱۰۱۲۳=۱۱۳۰۷
۱۵ مزدا ۱۰۰۰‍‚ ۶ میل ۱۱۱۰۹/۶=۱۱۳۰۳/۶
۱۶ مزدا ۱۰۰۰ ۱۱۱۰۹=۱۱۳۰۳
۱۷ عقب پژو۴۰۵ ۱۱۴۹۵=۱۱۳۰۶=۱۱۵۷۱-۱۱۱۱۴
۱۸.۱
عقب پژو ۴۰۵ با کفشک  
۱۸ مزدا ۱۶۰۰ ‚ ۶ میل ۱۱۵۹۹/۶=۱۲۰۶۰/۶
۱۹ مزدا ۱۶۰۰ ۱۱۵۹۹=۱۲۰۶۰
۲۰ عقب پژو۵۰۴ ۱۱۶۱۷/۶
۲۱ عقب آریا ۱۳۰۷۲=۱۳۱۱۳
۲۲ لندرور جدی ۶ میل ۱۳۰۹۶/۶
۲۳ جیب آهوی ۶ میل ۱۳۱۰۹/۶
۲۴ تویوتا ۱۶۰۰ ۱۳۵۱۶=۹۸۱۰۱
۲۵ نیسان قدیم جلو و عقب ۱۵۵۳۴=۸۲۳۴/۳۵
۲۶ جلو نیسان  جدید ۱۵۵۳۵
۲۷ جلو نیسان  جدید  با کفشک ۱۵۵۳۵/K
۲۸ عقب نیسان جدید ۱۵۵۳۶
۲۹ عقب نیسان جدید ۷ ۱۵۵۳۶/۷
۳۰ عقب ﭗیکان بدون سوراخ ۱۹۵۸/۴/۵-۴/۸
۳۱ عقب ﭗیکان ۱۹۵۸/۴/۵-۴/۸
۳۲ عقب پیکان با کفشک ۱۹۵۸/K
۳۳ لندرور قدیم ۶ میل ۵۰۵۷/۶=۱۱۲۳۹/۶
۳۴ لندرور قدیم ۵۰۵۷=۱۱۲۳۹
۳۵ لندرور قدیم بی سوراخ ۵۰۵۷=۱۱۲۳۹