اعضاء هیئت مدیره

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1آقای سید حسن لاجوردیرئیس هیات مدیره
2آقای حسین فیاض بخشنائب رئیس هیات مدیره
3آقای سید عباس میر علی نیکخومدیر عامل و عضو هیات مدیره
4علی خواجه وندعضو هیئت مدیره
5آقای مهدی لاجوردیعضو هیات مدیره
ارسال یک پیام