شمش و کلاف

لیست انواع لنت ترمز نواری صنعتی سیمدار بدون آزبست ( ایرانلنت )

 

ردیف شماره فنی (سایز)
۱ ۳۰×۵
۲ ۳۲×۳
۳ ۳۲×۴/۸
۴ ۳۲×۶
۵ ۳۴×۳
۶ ۳۴×۴
۷ ۳۴×۵
۸ ۳۵×۴
۹ ۳۸×۳
۱۰ ۳۸×۴
۱۱ ۳۸×۵
۱۲ ۳۸×۶
۱۳ ۴۰×۵
۱۴ ۴۴×۴/۸
۱۵ ۴۴×۵
۱۶ ۴۴×۶
۱۷ ۴۵×۴
۱۸ ۴۵×۵
۱۹ ۴۵×۶
۲۰ ۵۰×۴
۲۱ ۵۰×۵
۲۲ ۵۰×۵/۵
۲۳ ۵۰×۶
۲۴ ۵۰×۸
۲۵ ۵۰×۱۰
۲۶ ۵۵×۵
۲۷ ۵۵×۵/۵
۲۸ ۵۵×۶
۲۹ ۵۷×۵
۳۰ ۵۷×۵/۵
۳۱ ۵۷×۶
۳۲ ۵۷×۱۰
۳۳ ۶۰×۵
۳۴ ۶۰×۶
۳۵ ۶۰×۷
۳۶ ۶۰×۱۰
۳۷ ۶۳×۶
۳۸ ۶۳×۷
۳۹ ۶۳×۸
۴۰ ۶۳×۱۰
۴۱ ۶۴×۵
۴۲ ۶۴×۶
۴۳ ۶۵×۵
۴۴ ۶۵×۶
۴۵ ۶۵×۷
۴۶ ۶۵×۸
۴۷ ۷۰×۶
۷۰×۸
۴۸ ۷۵×۵
۴۹ ۷۵×۶
۵۰ ۷۵×۷
۵۱ ۷۵×۸
۵۲ ۷۶×۵
۵۳ ۷۶×۷
۵۴ ۷۷×۷
۵۵ ۷۶×۸
۵۶ ۷۶×۱۰
۵۷ ۷۹×۸
۵۸ ۷۹×۱۰
۵۹ ۸۰×۶
۶۰ ۸۰×۱۰
۶۱ ۸۶×۸
۶۲ ۸۹×۸
۶۳ ۹۰×۸
۶۴ ۹۰×۹
۶۵ ۹۰×۱۰
۶۶ ۹۰×۱۲
۶۷ ۱۰۰×۶
۶۸ ۱۰۰×۸
۶۹ ۱۰۰×۹
۷۰ ۱۰۰×۱۰
۷۱ ۱۰۰×۱۱
۷۲ ۱۰۰×۱۲
۷۳ ۱۰۲×۱۰
۷۴ ۱۰۲×۱۲
۷۵ ۱۱۰×۱۰
۷۶ ۱۲۰×۸
۷۷ ۱۲۰×۱۰
۷۸ ۱۲۰×۱۲